top of page

Algemene Voorwarden

Algemene voorwaarden Faithfull Skinclinic

 

Faithfull Skinclinic voert een praktijk voor Huidtherapie gevestigd te Voorburg aan de van Aremberglaan 84 . Zij hanteert deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op overeenkomsten die zij sluit voor geneeskundige of cosmetische behandeling. De overeenkomst geldt ook voor de behandelend huidtherapeut en deze algemene voorwaarden.

1. Algemeen

1. In deze voorwaarden wordt onder ‘huidtherapeut(en)’ verstaan de op enig moment voor Faithfull Skinclinic werkzame huidtherapeut(en).  Faithfull Skinclinic maakt alleen gebruik van diensten van een huidtherapeut die lid is van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en de beroepscode van de NVH onderschrijft. De huidtherapeuten zijn ingeschreven in het Nederlandse Kwaliteitsregister Paramedici.

2. In deze voorwaarden wordt onder ‘patiënt’ verstaan degene die Faithfull Skinclinic opdracht geeft tot behandeling. In voorkomend geval kan de opdracht namens de patiënt worden gegeven door de wettelijk vertegenwoordiger.

3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing in het geval de huidtherapeut bij de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

4. De werking van artikel 7:404, en artikel 7:407, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Faithfull Skinclinic staat ervoor in dat zij goede zorg verlenen als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

 

2. Overeenkomst

De overeenkomst met de patiënt behelst de opdracht van de patiënt aan Faithfull Skinclinic na overleg en toelichting afgesproken geneeskundige en/of cosmetische behandeling te bieden.

 

3. Toestemming

1. De huidtherapeut licht de patiënt op duidelijke wijze in en overlegt met de patiënt over de voorgestelde behandeling. De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de patiënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

2. De patiënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandeling toestemming aan de huidtherapeut. De toestemming blijkt uit de aantekening in het patiëntendossier van de uitgevoerde verrichtingen.

3. De toestemming geldt ook voor de beslissing van de huidtherapeut om hulppersonen in te schakelen. Faithfull Skinclinic en de huidtherapeut zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de hulppersoon.

4. In het geval de patiënt zijn toestemming intrekt zal de huidtherapeut de behandeling staken met inachtneming van de zorgvuldigheid die vereist is.

 

4. Informatie

De patiënt dient de huidtherapeut op de hoogte te brengen en te houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

 

5. Tarieven en

1. Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast en/of worden geïndexeerd.

2. Huidtherapie een prijslijst hanteert voor verrichtingen, is de lijst die geldt bij de start van de behandeling van toepassing. Indien een behandeling meerdere zittingen omvat en de prijslijst tussentijds wordt aangepast, is de lijst van toepassing die geldt bij de laatste zitting.

3. Faithfull Skinclinic behoudt zich het recht voor om af te wijken van de gemaakte prijsafspraak indien de tijdsduur of het te behandelen gebied wordt gewijzigd of er andere handstukken worden gebruikt.

 

6. Betaling

1. De patiënt ontvangt direct na de behandeling de factuur en dient deze op dat moment contant of per pinbetaling te voldoen..

2. Bij het maken van online afspraken wordt er een aanbetaling gedaan. De aanbetalingen kunnen variëren van bedrag, omdat de prijzen per behandeling verschillen. U betaalt 25% van de prijs van uw geboekte behandeling. 

3. Indien de (zorg)verzekeraar te kennen geeft een factuur niet te voldoen, blijft de patiënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur ongeacht de reden waarom de (zorg)verzekeraar niet tot betaling wenst over te gaan.

4. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

5. In het geval de patiënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is de patiënt daardoor in verzuim. Faithfull Skinclinic is dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke handelsrente bij de patiënt in rekening te brengen. Faithfull Skinclinic kan in dat geval incassomaatregelen (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de patiënt.

6. In geval van een betalingsachterstand is Faithfull Skinclinic bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

7. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een klacht tegen de huidtherapeut indient over de factuur en/of de behandeling.

8. De betalingsverplichting vervalt niet als de patiënt de overeenkomst beëindigt of Faithfull Skinclinic verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

 

7. Annulering

1. In het geval de patiënt verhinderd is voor een afspraak dient hij deze uiterlijk achtenveertig uur tevoren af te zeggen.

2. Zegt de patiënt niet of niet tijdig af, dan is de patiënt een vergoeding verschuldigd ter hoogte 25% van het tarief voor de behandeling.

3. Bij het annuleren van uw afspraak rekenen wij €10,- administratiekosten. Als u voor 48 uur uw afspraak heeft afgemeld dan ontvangt u een uw aanbetaling deels terug. De administratiekosten van de annulering worden namelijk verrekend met uw aanbetaling. Heeft u uw afspraak te laat afgemeld, dan vervalt de hele aanbetaling. Mocht u een afspraak willen verplaatsen, dan kan dit kosteloos 48 uur voor uw behandeling.

4. Afspraken dienen per e-mailbericht te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door Faithfull Skinclinic is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van Faithfull Skinclinic, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig annuleren van de afspraak.

 

8. Aansprakelijkheid

1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Faithfull Skinclinic leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Faithfull Skinclinic afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien de verzekering de aansprakelijkheid om welke reden dan ook niet dekt of indien Faithfull Skinclinic gedekt is voor de aansprakelijkheid dan is de aansprakelijkheid van Faithfull Skinclinic beperkt tot het bedrag van de factuur. Faithfull Skinclinic is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Faithfull Skinclinic.

2 Faithfull Skinclinic geen garantie geven over de hoeveelheid behandelingen voor het bereiken van het gewenste resultaat.

3 Faithfull Skinclinic is niet aansprakelijk voor verbranding, blaarvorming, littekenvorming, huidbeschadiging, pigmentverschuiving of welke (zeldzame) huidreactie dan ook, na of als gevolg van de laserbehandeling(en).

4 Faithfull Skinclinic is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).

5 Faithfull Skinclinic is niet aansprakelijk voor verminderde pigmentatie op huid na de behandeling(en).

6 Piercings , moedervlekken, pigmentvlekken, lichaamsvreemde eigenschappen, huidafwijkingen, of welke afwijking op de huid dan ook hebben een verhoogd risico op huidbeschadiging door de laserbehandeling(en). Faithfull Skinclinic is niet aansprakelijk voor welke huidbeschadiging en/of huidreactie dan ook als gevolg van voornoemde lichaamseigenschappen.

7 Faithfull Skinclinic heeft ten aanzien van de door haar behandelde cliënt(en) een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Faithfull Skinclinic zal zich naar beste kunnen inspannen om het gewenste resultaat te bereiken voor zover dat medisch haalbaar en verantwoord is. Faithfull Skinclinic aanvaardt geen aansprakelijk in het geval dat, ondanks het betrachten van de beste inspanningen, het resultaat niet haalbaar blijkt te zijn. Dit is in overeenstemming met geldende jurisprudentie en regelgeving.

8 Faithfull Skinclinic is niet aansprakelijk voor (verergerde) haargroei door eventueel uitstralende warmte van de laser op ander lichaamsdelen of als gevolg van het scheren van de behandelde lichaamsdelen.

9 Faithfull Skinclinic is niet aansprakelijk voor het verminderen van de haargroei door eventueel uitstralende warmte van de laser.

10. Een vordering tot vergoeding van schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden verjaart door verloop van 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

 

9. Klachten

1. In geval van een klacht van de patiënt over de behandeling door de huidtherapeut, meldt de patiënt dit zo snel mogelijk aan de huidtherapeut. De huidtherapeut en de patiënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

2. Mocht het overleg tussen de patiënt en de huidtherapeut niet tot een oplossing leiden. Kan de patiënt een beroep doen op de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

 

10. Toepasselijk recht en geschillenregeling

1. Op de door de patiënt met Faithfull Skinclinic gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.

2. Indien tussen de patiënt en Faithfull Skinclinic een geschil ontstaat waarvoor in onderling overleg geen oplossing gevonden kan worden, zal het geschil met voorbijgaan aan de gewone rechter ter beslissing worden voorgelegd aan de geschillencommissie als bedoeld in het Reglement Geschillencommissie Paramedici.

 

11. Wijzigingen

1. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

2. Gewijzigde algemene voorwaarden worden schriftelijk ter kennis van de patiënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de patiënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de patiënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.

bottom of page